सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक को तलबमान
Salary Scale of Teachers in Community Schools of Nepal