Vacancy (Science Teacher) @ Shree Sagarmatha Secondary School, Jhapa

Please refer to the following post made in their facebook page (click here).

प. स. :२०७६/०७७ मिति:०७६/०६/०१
च.न.:१५/०७६
बिषय :बिज्ञापन गरिएको सम्बन्धमा।
मिति ०७६/०५/२७ गते बसेको बि.ब्य.स.को बैठकको निर्णय न १ र शिक्षा बिकास तथा समवन्य इकाई झापाको च.न. ३८८ अनुसार यस बिद्यालयमा रिक्त रहेको बिज्ञान बिषय मा.बि राहत शिक्षकको पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले तपशिल्को योग्यता भएका उमेदवारहरुले दरखास्त दिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।
तपशिल:
*बिज्ञापन न:०२-०७६/०७७
*तह: मा.बि राहत
*बिषय : बिज्ञान
*आवश्यक पदसंङ्ख्या:०१
योग्यता: भौतिक शास्त्रमा बि.एस.सी.उत्तीर्ण ।
निवेदनमा संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु:
-नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी -३ थान
-लब्धाङ्क पत्र तथा चारितृक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी -३ थान
- मा.बि.अध्यापन अनुमतिपत्रको प्रतिलिपी - ३ थान
-अनुभवको प्रमाणपत्र भए,सो को प्रतिलिपी -३ थान
-दरखास्त दिने समय:२०७६/०६/०१ देखी २०७६/०६/०४ गते ४.०० बजेसम्म शिक्षा सेवा आयोगको करार सूचीमा सूचिकृतका लागी।
*२०७६/०६/०८ गते ४.०० बजेसम्म अन्य योग्यता पुगेकाहरुले समेत निवेदन दिन सकिनेछ।
-दरखास्त दस्तुर:१५००|-
-परीक्षाको किसिम: लिखित,मौखिक र आवश्यकता अनुसार प्रयोगात्मक समेत।
-शिक्षक सेवा आयोग २०७५ मा बैकल्पिक सूचिमा रहेका ब्यक्तिलाई बिशेष प्राथमिकता दिइनेछ।
-तलब : नेपाल सरकारले तोके बमोजिम ।
-कारबाही :रीत नपुगी आएका आवेदनलाई कुनै कारबाही हुने छैन।
-थप जानकारीका लागी:९८१५०८८२६४/९८६२७४८१०९
जिल्ला: झापा,साबिक पृथ्वीनगर गा बि स वडा न ५(हाल भद्रपुर-२)

Post a Comment

We are always happy to hear from you !

Previous Post Next Post