वैकल्पिक प्रणालिबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७

कोरोना (कोभिड-१९) महामारीका बीच, नेपालका स्कूले विद्यार्थीहरुको सिकाइ र तत-सम्बन्धि क्रियाकलापलाई सहयोग पुग्ने गरि विद्यालय, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, र संघिय सरकारका दायित्व उल्लेख गरिएको 'वैकल्पिक प्रणालिबाट विद्यार्थीको  सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७' जारी भएको छ। 


Post a Comment

We are always happy to hear from you !

Previous Post Next Post