विद्यालयको लागि मागफारम, भरपाई र बैङ्क लेटर बनाउने एसेस वेस फ्रि प्रोग्राम तलको लिङ्कमार्फत लिनुहोस् ।
Software : Mag Faram and Varpai (Access Based)
Version : 2077.08 ( PC कम्प्युटरको लागि ) New Update
Developed By : Amrit Pun
Username : User
Password : School
Download Program